Política de privadesa

1.- TITULARITAT DEL FITXER

Per complir el que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem, en cas que ens envieu les vostres dades, que aquestes passaran a formar part d’un fitxer amb dades de caràcter personal, la titularitat és de Maria Rocaprevera Solà Degès, d’ara endavant Farmàcia Mariona Solà.

2.- CONFIDENCIALITAT DE LES DADES

Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat Farmàcia Mariona Solà, com a Responsable de Fitxers, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

3.- DESTINATARIS I FINALITAT DE LA INFORMACIÓ

Els destinataris de la informació podran ser totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza la nostra societat.

Farmàcia Mariona Solà únicament recull les dades personals que considera imprescindibles per poder dur a terme el seu objecte social, i per enviar-informacions que puguin ser del seu interès, per qualsevol dels mitjans de comunicació existents.

Al seu torn, vostè autoritza a Farmàcia Mariona Solà a utilitzar la seva adreça de correu electrònic com a mitjà habitual de comunicació amb vostè, i perquè li enviem informació sobre tots els serveis de la nostra societat, considerant l’enviament de les seves dades com el seu consentiment exprés al que indica.

4.- DRETS DEL TITULAR

En tot cas, té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per les vies del que disposa el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

El responsable de l’Fitxer és Farmàcia Mariona Solà amb direcció Carrer de Bilbao, 145 08018 Barcelona. Per exercitar els drets esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a l’responsable dels mateixos al Carrer de Bilbao, 145 08018 Barcelona, adjuntant a aquesta comunicació signada la petició que es realitza, nom i cognoms i fotocòpia de l’DNI .

5.- CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT

Assabentat i conforme amb l’exposat en la present política de privacitat, amb l’enviament de les seves dades, consenteix expressament i autoritza a Farmàcia Mariona Solà, perquè tracti les dades personals que voluntàriament li proporciona. Vostè considera que aquestes dades són idònies per a la realització d’aquests fins, sense resultar, al seu parer, excessius i impertinents, d’acord amb la finalitat que se li ha comunicat en la present clàusula. Al seu torn, manifesta que les dades enviades per vostè són exactes i es compromet a notificar qualsevol modificació dels mateixos en el mínim termini possible.